De financieringsvormen van Nivesh N.V.

 • Rekening Courant Faciliteit

De Rekening courant faciliteit is bestemd voor bedrijven voor het financieren van het werkkapitaal, debiteuren en/of voorraden.

De partijen komen  voor een onbepaalde tijd een kredietlimiet met elkaar overeen die door elk van beide kan worden opgezegd.

Rente

Het rentepercentage is vastgesteld op  20 % per jaar.

Looptijd

Voor elk geleend bedrag bij de rekening courant kredieten geld een maximale looptijd van 1 jaar voor de aflossing.

De voordelen van onze Rekening Courant Faciliteit

 1. Voor de financiering van uw debiteuren en / of voorraden.
 2. Een kredietlimiet op uw zakelijke rekening.
 3. U betaald alleen rente over dat deel dat daadwerkelijk is opgenomen.
 4. Het krediet is direct op te zeggen indien u dat wenst.
 • Tijdelijke kredietfaciliteit

Indien u te maken krijgt met een kortstondige liquiditeitskrapte doordat bijvoorbeeld een debi-teur niet op tijd betaald biedt Nivesh N.V. u de tijdelijke kredietfaciliteit. Bij een tijdelijke kredietfaciliteit krijgt u een in overleg met u vast te stellen kredietlimiet ter beschikking gesteld voor een kortstondige periode (tussen de 1 en de 6 maanden) waarbinnen u geld kunt opnemen of storten. U betaalt alleen rente over het daadwerkelijk opgenomen gedeelte van uw krediet-limiet.

U kiest voor een tijdelijke kredietfaciliteit indien uw onderneming een tijdelijk liquiditeitstekort heeft. U hoeft dan niet voor een rekening courant krediet te kiezen met een langere looptijd.

Rente

Het rentepercentage voor de tijdelijke krediet limiet is vastgesteld op 21 %.

Looptijd

De maximale looptijd is 1 tot 6 maanden.

 • Investeringskrediet

Het investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn dat wordt aangewend om de verwerving of vervanging van vaste activa te financieren, met het oog op behoud of de verhoging van de productiviteit van de onderneming.

Er is een maximumbedrag van SRD 100,000 hieraan gekoppeld. Speciaal voor ondernemers heeft Nivesh N.V. het investeringskrediet. Dit kan onder meer worden gebruikt voor :

 1. De aankoop van een perceel of pand voor bedrijfsdoeleinden.
 2. De overname van een bestaande onderneming.
 3. De bouw of verbouw van bedrijfspanden.
 4. De aankoop/ vernieuwing van bedrijfsuitrusting.

Rente

Het rentepercentage voor het investeringskrediet is tussen de 20 % en 25 %. Afhankelijk van het geleend bedrag en de inkomsten van het bedrijf zal een rente percentage worden vastgesteld.

De looptijd

De looptijd hangt af van de bestemming en komt vaak overeen met de economische levensduur van het goed met een maximum van 10 jaar. De kredietnemer moet het investeringskrediet dan terugbetalen in 120 maandelijkse aflossingen volgens het overeengekomen aflossingsplan.

Het is ook mogelijk om tijdelijk uitstel van kapitaalaflossing aan te vragen (zg. “grace period”). De tijdelijke uitstelling van de kapitaalaflossing zal aan de hand van een aantal factoren worden bepaald.

 • Seizoenkrediet

Het seizoenkrediet van Nivesh N.V. wordt verstrekt aan ondernemers in de agrarische sector die voor de aflossing van hun krediet afhankelijk zijn van inkomsten op seizoen basis, bijvoorbeeld rijstboeren, varkenskwekers, bloementelers, etc.

Het seizoenkrediet kan onder meer gebruikt worden voor :

 1. De inpoldering en inzaai van landbouwarealen.
 2. De aankoop van voorraden.
 3. De aankoop van grondstoffen.

Rente

Het rentepercentage  voor het seizoenkrediet is 20 %.

De maximale looptijd

Een seizoen.

 • Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is een fonds voor ondernemers die geen onderpand hebben maar toch willen lenen. Met het ondernemersfonds kan de ondernemer geld lenen in ruil voor een bepaald percentage aandelen in zijn/ haar onderneming. De investeerder wordt dan mede eigenaar in de onderneming tot een maximum van 50 % van de aandelen. Wanneer de ondernemer de volledige schuld heeft afgelost worden de aandelen overgeschreven op zijn naam. Indien de ondernemer samen met aandeelhouders wil ondernemen kan dat ook.

Rente

Het rentepercentage voor het ondernemersfonds is 20 %.

 • Ondernemersfonds plus

Het ondernemersfonds plus is voor ondernemers in onder andere de landbouw sector die geen onderpand hebben en bij het oprichten van hun bedrijf niet direct inkomsten zullen werven. Met het ondernemersfonds plus maakt de ondernemer aanspraak op een uitstel van kapitaalaflossing gedurende een periode van een jaar. De ondernemer kan met het ondernemersfonds plus geld lenen en pas na productie starten met het aflossen van de schuld.

Rente

Het rentepercentage van het ondernemersfonds plus is tussen de 20 % en 25 %.

Looptijd

De looptijd wordt vastgesteld op basis van het geleend bedrag en is maximaal 10 jaar. De terugbetaling moet dan geschieden in 120 maandelijkse aflossingen volgens het overeengekomen aflossingsplan.

Looptijd

De looptijd wordt vastgesteld op basis van het geleend bedrag en is maximaal 10 jaar. De terugbetaling moet dan geschieden in 120 maandelijkse aflossingen volgens het overeengekomen aflossingsplan.

Benodigde documenten bij het indienen van de aanvraagformulieren voor financiering.

 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 2. Minimaal twee geldige identiteitsbewijzen (kopies).
 3. Een CBB uitreksel niet ouder dan 6 maanden.
 4. Een nationaliteitsverklaring niet ouder dan 6 maanden.
 5. Een recente pasfoto.
 6. Een beschrijving van het project / Business plan.
 7. Een begroting van het project.
 8. Een indicatie van de eigen inbreng.
 9. Een uitreksel uit het handelsregister niet ouder dan 3 maanden.
 10. Een bewijs van het onderpand.
 11. Een taxatie rapport.
 12. Kopie perceelkaart.
 13. Een hypothecair uittreksel.
 14. Een grondhuurbeschikking (indien de aanvrager daarover beschikt).
 15. Een goedgekeurde bouwtekening door het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie.
 16. Een bewijs van een geldige giro rekening op naam van de aanvrager in SRD.
 17. Recente bankafschriften (2).
 18. Laatste loonslip / Inkomstenstaat (voor ondernemers).
 19. Aflossingsplan van reeds lopende schulden.
 20. Een werkgeversverklaring (voor de startende ondernemers die nog bij een werkgever in dienst zijn).  

Indien een aanvrager geen onderpand heeft maar toch financiёring wenst aan te vragen kan er na overleg met Nivesh N.V. een andere lenings- en aflossingsregeling worden vastgesteld. De punten 10,11, 12,13 en 14 gelden dan nog niet voor deze aanvrager.